JAVNI POZIV ZA PRIJAM OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U USTANOVI ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

5.7.2016.

JAVNI POZIV ZA PRIJAM OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U USTANOVI ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

JAVNI POZIV ZA PRIJAM OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U USTANOVI ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

Ur.broj: 1756/2016.

04. srpnja 2016., Zagreb

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine” broj: 57/12, 120/12), ravnatelj Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba


Osobe se primaju na stručno osposobljavanje na vrijeme od 12 mjeseci za sljedeće radno mjesto 

SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE GRADA ZAGREBA – DUMOVEC

1.    PRIPRAVNIK VETERINAR U SKLONIŠTU DUMOVEC    – 2 izvršitelja
- VSS veterinarskog  usmjerenja

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj: 82/08)

Zahtjevi za stručno osposobljavanje zaprimaju se za sljedeće  ciljane skupine:

-          Mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina u evidenciji nezaposlenih osoba najviše do 4 mjeseca,

-          Mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih  dulje od 6 mjeseci,

-          Mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako je:
a)    prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana, zadovoljava uvjete za jednu od ciljanih skupina za koje se zaprimaju zahtjevi za stručno osposobljavanje  i ima odgovarajući stupanj obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje
b)    bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, ako nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranoga staža ostvarenoga po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Izabrani kandidati nisu radnici Ustanove Zoološki vrt grada , ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane naknade za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

U prijavi na Javni poziv kandidat treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona. e-mail adresu) i radno mjesto za koje se prijavljuje, te priložiti životopis.

Prijava se šalje elektronskom poštom na posao@zoo.hr ili na adresu Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, Maksimirski perivoj bb, Pravna služba.

Od kandidata koji prođe u zadnji krug natječaja će se tražiti da dostave na uvid:  

1.    dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi i struci traženoj za pojedino radno mjesto (preslika diplome, svjedodžbe ili drugi odgovarajući dokaz),
2.    dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (potvrda

 o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovisko osiguranje),
3.    kandidati koji imaju ukupno više od 12  mjeseci  evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od 12 mjeseci  staža u zvanju za koje su se obrazovali, dužni su i o tome dostaviti dokaz (potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz),
3.    dokaz o hrvatskom državljanstvu
4.    uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

5.   dokaz o nekažnjavanju, ne stariji od 6 mjeseci.

S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva,  provest će se intervju u Skloništu Dumovec, Franjčevićeva 43. Dumovec.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv.

Nepravodobne  prijave neće se razmatrati.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na web stranici Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba, www.zoo.hr  najmanje 5 dana prije održavanja intervjua, kandidati će na intervju biti pozvani e-poštom.

Obavijest o izboru će se objaviti na stranici www.zoo.hr, a izabrani kandidati će biti kontaktirani telefonski i elektronskom poštom.

Neizabranim kandidatima poslat će se obavijest o neizboru i ujedno vratiti originalne dokumente ukoliko su ih priložili uz prijavu (ne traži se prilaganje dokumenata uz prijavu već će se isti tražiti na uvid samo od kandidati koji prođu u zadnji krug natječaja).

S kandidatima izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Prijave se  podnose  u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr s naznakom “Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba ” na  mail adresu posao@zoo.hr ili pisanim putem na Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, Maksimirski perivoj bb, Pravna služba.

RAVNATELJ

 

                                                    Damir Skok, dr.vet.med.

 

 

Dokumenti
Galerija slika